تعهد لازم الاجرا

از ویکی حقوق

به تعهدی که ناشی از عقد لازم باشد؛ تعهد لازم الاجرا گویند.[۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114728