حجب به وصف

از ویکی حقوق

حجب به وصف یعنی عاملی که به دلیل وجود در شخص وارث، او را از ارث محروم می نماید. [۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327904