ارث

از ویکی حقوق

ارث در لغت به معنی "بقا" است[۱] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حصه هریک از ورثه از ماترک متوفی.[۲][۳] به عبارت دیگر ارث یعنی حق ورثه در ترکه متوفی.[۴]

موجبات ارث

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.[۵]

نسب

اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه اند:

 1. پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
 2. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.
 3. اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.[۶]

سبب

از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.[۷]

وراثت به قائم مقامی

وراثت به قائم مقامی یعنی یکی از خویشان متوفی به واسطه و به قائم مقامی یکی دیگر از خویشان مستقیم و بی واسطه میت، از وی ارث می برد. [۸]

منابع

 1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
 2. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2645548
 3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
 4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
 5. ماده ۸۶۱ قانون مدنی
 6. ماده ۸۶۱ قانون مدنی
 7. ماده ۸۶۴ قانون مدنی
 8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4405284