حق ارتفاق قهری

از ویکی حقوق

قانونگذار به جهت جلوگیری از نزاع بین همسایه‌ها، نوعی حق ارتفاق قهری را در ماده 95 قانون مدنی پیش‌بینی نموده‌ است [۱] و اصل صحت، مؤید اعتبار حق ارتفاق موضوع این ماده است.[۲]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941736
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708860