دیه خنثی

از ویکی حقوق

خنثی به فردی گفته می شود که دارای آلت تناسلی زنانه و مردانه به صورت توأم است،[۱] لذا مرد یا زن بودن این فرد معلوم نیست،[۲] خنثی، دو نوع است، خنثی اثنی را باید کسی دانست که علائم اناث، نظیر نداشتن ریش در آن غالب باشد،[۳] در مقابل خنثی ذکر قرار دارد که علایم ذکور نظیر ریش درآوردن و ... در او غالب است.[۴]

گروهی دیگر خنثی را با دو نوع خنثی مشکل و غیر مشکل تقسیم کرده اند،[۵] در خصوص خنثی مشکل باید گفت با توجه به اینکه فقها برای تشخیص مرد یا زن بودن اشخاص راه حل هایی را بیان نموده اند، چنانجه امکان تشخیص جنسیت از این طرق ممکن نشود، به آن شخص، خنثی مشکل گویند.[۶]

در قانون

ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص دیه خنثی و میزان آن می باشد. به موجب این ماده:« دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به‌ علاوه نصف دیه زن است.

تبصره ـ در کلیه جنایاتی که مجنی ‌ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌ های بدنی پرداخت می‌ شود.»

حقوقدانان بیان نموده اند که دیه فرد خنثی در فرض مشکل و مسلمان بودن نصف دیه مرد و زن و معادل سه چهارم دیه مرد است، چرا که باید مرد یا زن بودن وی را به یک اندازه محتمل تصور کرد لذا دیه او نیز باید بین دیه مرد و زن باشد.[۷]

در فقه

برخی از فقها بیان نموده اند که دیه خنثی، مشروط بر مشکل بودن تشخیص زن یا مرد بودن او، سه چهارم دیه مرد است.[۸]

منابع

  1. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421160
  2. عیسی ولایی. جرایم و مجازات ها در اسلام. چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3223468
  3. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4711312
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4711320
  5. محمدرضا الهی منش و محسن مرادی اوجقاز. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4561328
  6. عیسی ولایی. جرایم و مجازات ها در اسلام. چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3223472
  7. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4099544
  8. سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4065172