شرط تبری از عیوب

از ویکی حقوق

به شرطی که به موجب آن، فروشنده مسئولیت ناشی از عیب مبیع را که ممکن است پس از عقد کشف گردد از عهده خویش ساقط می نماید؛ شرط تبری از عیوب گویند.[۱]

مواد مرتبط

ماده ۴۳۶ قانون مدنی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333556