عیب

از ویکی حقوق

کسری یا زیادی را که بر خلاف عرف و عادت در شیء یا حیوانی عارض می گردد؛ عیب گویند.[۱]

اقسام

عیب پنهان، عیبی است که موجب ورود آسیب طبیعی و حقوقی به مبیع می گردد.[۲]

جستار وابسته

اخفای عیب

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760872
  2. رسول (ترجمه) رضایی. تاریخ حقوق تعهدات. چاپ 1. مهر و ماه نو، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405060