غبن

از ویکی حقوق

غبن به معنای خدعه، نیرنگ و نقض عقد است.[۱]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4906564