نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف: رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ 1347/12/14، مبنی بر عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف تاجر، شامل هرنوع خسارت تاخیر تادیه، از‌‌جمله وجه التزام قراردادی نیز می گردد و از تاریخ توقف تاجر، طلبکاران امکان مطالبه این نوع خسارات را نیز نخواهند داشت.

نظریه مشورتی 7/1401/895
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۸۹۵
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۱۵-۸۹۵ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۹/۱۲
موضوع نظریهمطالبه وجه التزام
محور نظریهتوقف تاجر

استعلام

با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص عدم استحقاق طلبکاران دارای وثیقه یا فاقد آن، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف ورشکسته، آیا خسارت و وجه التزام قراردادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه می شود؟ به عبارت دیگر، با توجه به استدلال به عمل آمده در رأی یاد شده و مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور که عموما با این استدلال بوده است که ... چون پس از صدور حکم توقف قانونا ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوطه به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می کند و طبق ماده ۴۲۱ قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و ... ، آیا می توان رأی وحدت رویه یاد شده را با الغای خصوصیت شامل وجه التزام قراردادی نیز دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وجه التزام قراردادی، نوعی خسارت تأخیر تأدیه و مشمول رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار، امتناع مدیون (ورشکسته) از انجام تعهد قراردادی است؛ در حالی که انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممکن نیست؛ لذا از تاریخ توقف، مطالبه وجه التزام قراردادی امکان پذیر نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته