نظریه شماره 7/1402/324 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حقوق متهم در صورت عدم حضور وی در هیچ یک از مراحل دادرسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1402/324 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حقوق متهم در صورت عدم حضور وی در هیچ یک از مراحل دادرسی: با لحاظ مداخله دادگاه تجدید نظر استان و متعاقبا صدور رأی بر تأیید دادنامه بدوی که به منزله صدور حکم بر محکومیت متهم (محکوم علیه) غایب است، فرض مطروحه از مصادیق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و لذا محکوم علیه غایب حق واخواهی نسبت به حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه تجدید نظر را دارد.

نظریه مشورتی 7/1402/324
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۳۲۴
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۶۸-۳۲۴ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۶/۰۵
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهرای غیابی

استعلام

در پرونده کیفری و با شکایت شاکی علیه متهم دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع، رأی غیابا بر محکومیت متهم صادر و صرفا شاکی در مهلت قانونی با این ادعا که رأی دادگاه بدوی در خصوص رد مال صحیحا اصدار نیافته است به رأی صادره معترض و تقاضای تجدیدنظرخواهی دارد. دادگاه تجدید نظر به تجدید نظرخواهی وی رسیدگی و دادنامه تجدید نظرخواسته را صرفا نسبت به میزان رد مال موضوع حکم تأیید نموده است. سؤال اینجاست که اولا چنانچه متهم نسبت به رأی صادره در مهلت مقرر قانونی واخواهی نماید، رسیدگی به واخواهی وی در دادگاه بدوی که رأی غیابی صادر نموده است به عمل می آید یا در دادگاه تجدید نظر که به اعتراض شاکی رسیدگی و رأی مقتضی صادر نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در فرض استعلام که شاکی نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی که مبنی بر محکومیت غیابی متهم بوده است، درخواست تجدید نظر نموده است و دادگاه تجدید نظر نیز بدون این که محکوم علیه (متهم) در مرحله تجدید نظر حضور یافته یا لایحه دفاعیه داده باشد، مبادرت به صدور حکم بر تأیید دادنامه بدوی نموده است؛ با لحاظ مداخله دادگاه تجدید نظر استان و متعاقبا صدور رأی بر تأیید دادنامه بدوی که به منزله صدور حکم بر محکومیت متهم (محکوم علیه) غایب است، فرض مطروحه از مصادیق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده و لذا محکوم علیه غایب حق واخواهی نسبت به حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه تجدید نظر را دارد.

ثانیا، با توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ به این سؤال منتفی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته