نظریه شماره 7/99/1176 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضا معرفی نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1176
شماره نظریه۷/۹۹/۱۱۷۶
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۳-۱۱۷۶ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۹/۱۵
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی-کیفری عمومی
محور نظریهوکالت-تعدد جرم

چکیده نظریه شماره 7/99/1176 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضا معرفی نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی:در فرضی که معرفی نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی امضاء شده موضوع مشمول احکام مقرر برای نماینده ای است که دلیل سمت خود را تقدیم نکرده و دادگاه تجدید نظر باید پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده کند.

استعلام

۱- چنانچه در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی معرفی نامه نماینده حقوقی اداره دولتی توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی صادر نشده باشد، آیا از مصادیق رد تجدید نظرخواهی به جهت عدم احراز سمت نماینده حقوقی است؟

۲- حداکثر مجازات جرایم مختلف که بیش از سه فقره نباشد، چه میزان از مجازات است؟

۳- با التفات به رویکرد مقنن در تجمیع مبالغ و موارد ممنوعه جهت تعیین مجازات و صلاحیت محاکم و توجها به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در این خصوص؛ سکوت کرده است، چنانچه بزه کلاهبرداری در سطح وسیع و به تعداد فراوان واقع شده باشد به نحوی که مبلغ دریافتی از هر یک از مالباختگان کمتر از یک میلیارد ریال ولی مجموع آن بیش از صد میلیارد ریال باشد، آیا مشمول قابل گذشت بودن جرم و تنصیف مجازات خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- در فرض سؤال که معرفی نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی امضاء شده و مستندی مبنی بر تفویض اختیار از سوی مقام مجاز به مقام امضاء کننده دادخواست پیوست نشده است، موضوع مشمول احکام مقرر برای نماینده ای است که دلیل سمت خود را تقدیم نکرده و دادگاه تجدید نظر باید پرونده را جهت رفع نقص و اعمال ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به دادگاه بدوی اعاده کند.

۲- در تعدد جرایم تعزیری موضوع بند ب ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ که جرایم مختلف ارتکابی بیش از سه جرم نیست، حداکثر مجازاتی که دادگاه برای هر یک از جرایم متعدد ارتکابی می تواند تعیین و مورد لحوق حکم قرار دهد حداکثر مجازات مقرر قانونی هر یک از جرایم ارتکابی است.

۳- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت و بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در صورت تعدد جرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مد نظر قرار می گیرد؛ مگر این که اعمال ارتکابی عرفا یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر، هر یک از سرقت ها و کلاهبرداری هایی که نصاب مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ را داشته باشد، جرم قابل گذشت است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته