سرقت

از ویکی حقوق

سرقت، ربودن مال متعلق به غیر به صورت مخفیانه است.[۱]

منابع

  1. سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه های قضایی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362236