اجبار

از ویکی حقوق

اجبار به حالتی گفته میشود که شدت اکراه به حدی باشد که به طور کل اراده و قصد شخص تهدید شونده را زائل کند.فرد در این حالت مجبور قلمداد میگردد.بنابراین شخص مجبور هیچ اراده ای در فعل ارتکابی ندارد و این به دلیل شدت فعل تهدیدآمیز است.[۱]

منابع

  1. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402868