ضمان درک مبیع

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از درک مبیع)

درک مبیع یعنی اگر مبیع متعلق حق غیر باشد، فروشنده باید بدل آن را تسلیم نماید.[۱]

مواد مرتبط

ماده ۳۶۲ قانون مدنی

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060904