سرقت ساده

از ویکی حقوق

سرقت ساده، سرقتی است که یکی از شرایط کیفیات مشدده را نداشته باشد، مقصود از کیفیات مشدده، سرقت مسلحانه، شبانه، مقرون به آزار و ... است.[۱]

در قانون

ماده 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. ربودن مال، عنصر مادی این جرم است مانند سرقت اتومبیل در خیابان هنگام روز [۲] و عنصر معنوی آن سوء نیت عام و قصد ربودن مال غیر است.[۳]

سرقتی مشمول حکم این ماده است که شرایط تشدید مجازات سرقت تعزیری و شرایط سرقت مستوجب حد را نداشته باشد.[۴]همچنین این سرقت، علنی و ساده ترین نوع سرقت تعزیری است[۵] که این موضوع در مقام مقایسه مجازاتهای این ماده با سایر مجازات های مقرر در مواد 651 و 660 مربوط به سرقت های تعزیری مشدد کاملا روشن است.[۶]

تاثیر گذشت شاکی

در خصوص تاثیر گذشت شاکی بر مجازات این جرم باید گفت مانند سایر جرایم مشمول عنوان سرقت، این جرم نیز واجد حیثیت عمومی است و تعقیب و اجرای مجازات با گذشت شاکی خصوصی موقوف نخواهد شد.[۷]

رویه‌های قضایی

در حکم شماره 1807 شعبه 2 دیوان عالی کشور آمده است که "اگر سرقت در جلو باغ بلوار رخ دهد،چون دارای حرز و بنای مخصوص نیست این عمل با ماده 661 قانون تعزیرات منطبق است.[۸]

همچنین طبق حکم شماره 798 شعبه 2 دزدی در مسجد از طریق کندن آن، با ماده 661 منطبق میباشد و نه ماده 656 قانون مجازات اسلامی.[۹]

در خصوص ربودن گوشواره از گوش کودک هشت ساله باید گفت طبق حکم شماره 73-22/10/7 شعبه 5، در صورت عدم تطابق با سایر مواد، این عمل مشمول ماده 661 تعزیرات میباشد.[۱۰]

در حکم شماره 1816 شعبه 2 مقررکردیده است که اگر متهم به سرقت با دیگری همراه بوده اما به علت فرار او معلوم نیست که در سرقت مشارکت داشته است یا خیر، این عمل با شق 4 ماده 656 منطبق نبوده و در صورت یاس از دسترسی به متهم فراری باید عمل را با ماده 661 تعزیرات منطبق نمود.[۱۱]

منابع

 1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333148
 2. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429708
 3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608672
 4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608676
 5. محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646124
 6. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094744
 7. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4754096
 8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675512
 9. بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815416
 10. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675416
 11. بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815392