ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (74)‌ ضربه شلاق خواهد بود.

توضیح واژگان

سرقت ساده، سرقتی است که یکی از شرایط کیفیات مشدده را نداشته باشد، مقصود از کیفیات مشدده، سرقت مسلحانه، شبانه، مقرون به آزار و ... است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ربودن مال، عنصر مادی جرم موضوع این ماده است مانند سرقت اتومبیل در خیابان هنگام روز [۲] و عنصر معنوی آن سوء نیت عام و «قصد ربودن مال غیر» است.[۳]

سرقتی مشمول این ماده است که شرایط تشدید مجازات سرقت تعزیری و شرایط سرقت مستوجب حد را نداشته باشد.[۴]همچنین این سرقت، علنی و ساده ترین نوع سرقت تعزیری است[۵]که این موضوع در مقام مقایسه مجازاتهای این ماده با سایر مجازات های مقرر در مواد 651 و 660 مربوط به سرقت های تعزیری مشدد کاملا روشن است.[۶]

در خصوص تاثیر گذشت شاکی بر این جرم باید گفت مانند سایر جرایم مشمول عنوان سرقت، این جرم نیز واجد حیثیت عمومی است و تعقیب و اجرای مجازات با گذشت شاکی خصوصی موقوف نخواهد شد.[۷]

رویه های قضایی

منابع

 1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333148
 2. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429708
 3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608672
 4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608676
 5. محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646124
 6. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094744
 7. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4754096
 8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675512
 9. بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815416
 10. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675416
 11. بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815392