عقد صوری

از ویکی حقوق

به قراردادی که طرفین آن فاقد قصد واقعی انعقاد بیع بوده و غرض آنها از عقد پنهان نمودن نکته ای یا به دست آوردن امتیازی یا فرار از تعهدی باشد؛ عقد صوری گفته می‌شود.[۱]

منابع

  1. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2749444