ولی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آنکه موصوف به وصف ولایت باشد یعنی تصدی امری را بر عهده داشته باشد، ولی می‌نامند.[۱]

اقسام ولی در حقوق

ولی اجباری( ولی قهری)

ولی به قرابت نسبی یا رضاعی که پدر و جد پدری است، ولی قهری یا اجباری نام دارد.[۲]

ولی محجور

آنکه امور محجورین را تصدی کند، خواه ولی خاص باشد خواه ولی عام.[۳]

ولی اختیاری

آنکه ولایت او به اختیار پدر یا جد پدری باشد مانند وصی یا در اختیار حاکم باشد، مانند قیم، که به آن‌ها ولی اختیاری گفته می‌‌شود.[۴]

ولی خاص

پدر، جد پدری و وصی منصوب از طرف آن‌ها بر مولی علیهم آن‌ها را ولی خاص گویند.[۵]

ولی دم

اشخاصی که شرعا حق مطالبه قصاص را دارند.[۶]

ولی دیه

اشخاصی که شرعا حق مطالبه دیه را دارند.[۷]

ولی ممتنع

کسی که از انجام تعهد خویش امتناع ورزد تحت ولایت حاکم است و حاکم ولی ممتنع می‌باشد (الحاکم ولی‌الممتنع).[۸]

ولی صغیر

پدر و جد پدری و وصی منصوب آنان، در صورت نبود این‌ها، قیم ولایت صغیر را از طرف حاکم دارد که به آنان ولی صغیر می‌گویند.[۹]

رویه قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655456
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655480
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655484
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655468
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655476
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655488
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655488
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655492
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655500