بیع شرط

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از بیع الخیار)

به بیعی که در آن حداقل برای یکی از متعاقدین حق خیار تعیین گردیده باشد؛ بییع خیاری، بیع شرط و بیع الخیار گویند.[۱]

مواد مربط

ماده ۳۶۴ قانون مدنی

ماده ۴۵۹ قانون مدنی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109452