بیع صرف

از ویکی حقوق

خرید و فروش طلا و نقره برابر هم را، بیع صرف گویند.[۱] صرف در لغت یعنی صوت و صدا و وجه تسمیه آن با بیع طلا و نقره، در این است که در تسلیم و تسلم اشیای مزبور، صدایی تولید می گردد.[۲]

مواد مرتبط

ماده ۳۶۴ قانون مدنی

منابع

  1. یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114720
  2. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3053652