تاجیل قرض

از ویکی حقوق

تاجیل قرض یعنی اینکه طرفین برای بازپرداخت وام مدت تعیین نمایند.[۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113516