جرم قماربازی

از ویکی حقوق

قماربازی، جرمی مالی است. در قمار، مال قمار باز گاهی کم و گاه زیاد میشود بنابراین اگر مال کسی پیوسته زیاد شود، یعنی برنده شود نام آن قمار نیست.[۱]

در قانون

ماده 705 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد. عنصر مادی این جرم، بازی کردن با آلات قمار برای برد و باخت و تجاهر به آن است و شرط برد و باخت، از ارکان اصلی عنصر مادی محسوب میشود.[۲]شایان ذکر است که قمار میتواند با هر وسیله ای واقع شود.[۳] عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و چون معمولا قصد تحصیل مال وجود دارد، سوءنیت خاص نیز برای آن در نظر گرفته میشود که نظر اداره حقوقی نیز موافق این مسئله است.[۴]

تفاوت قماربازی و کلاهبرداری

قماربازی از مصادیق کلاهبرداری محسوب نمیشود و این دو جرم با هم متفاوت هستند چون در قمار، چه تقلبی انجام شود و چه انجام نشود، جرم محقق میشود.[۵]

رویه های قضایی

طبق حکم شماره 68 شعبه 6 دیوان عالی کشور وقتی تجاهر در قمار محقق میشود که این عمل در منظر عموم رخ دهد و اگر محل وقوع آن سر کوره و خارج از شهر باشد، مشمول قسمت اول ماده 705 میباشد.[۶] همچنین شعبه 6 در حکم شماره 206 بیان داشته است: قمار کردن در پشت دیوار ساختمان یک اداره به تنهایی نشان از "علن" نخواهد بود به ویژه هنگامی که متهم منکر علنی بودن آن باشد و با توجه به اینکه این امر از ارکان جرم است، دادگاه باید قبل از صدور حکم در مورد آن تحقیق کافی کند.[۷] به علاوه در حکم شماره 1100 شعبه 9 گفته شده است که قمار، به بازی گفته میشود که در مسیر پول یا مالی باشد و به بازی های تفریحی بدون برد و باخت، قمار نمی گویند.[۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339888
  2. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432732
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611916
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432752
  5. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432756
  6. بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815676
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677260
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677244