حریم چاه

از ویکی حقوق

حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.[۱]

تشخیص حریم چاه، با وزارت نیرو است.[۲]

منابع

  1. ماده 137 قانون مدنی
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188220