خیار حیوان

از ویکی حقوق

اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.[۱]

منابع