ماده 13 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 13 قانون ثبت اسناد و املاک (منسوخ 1322/03/12) : كساني كه تقاضای ثبت ملكی را كه مجهول‌ المالك اعلان شده بنمايند بايد صدی 25 علاوه بر حق‌ الثبت معمولی بپردازند مگر در موارد ذيل:

‌الف - اگر ملك يا املاك مورد تقاضای ثبت دو هزار ريال يا كمتر داشته باشد حق‌ الثبت معمولی پرداخته خواهد شد.

ب - اگر ملك يا املاك مورد تقاضای ثبت بيش از دو هزار ريال و منتهی بيست هزار ريال قيمت داشته باشد تا دو هزار ريال حق‌ الثبت معمولی و نسبت ‌به مازاد دو هزار ريال تا بيست هزار ريال صدی ده علاوه بر حق‌ الثبت معمولی حق‌ الثبت بايد تأديه بشود.

‌در مورد املاكي كه مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت می شود حق‌ الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق‌ الثبت مزبور در صورتی كه ملك عايدی داشته‌ باشد از عوايد و الا موافق نظامنامه وزارت عدليه از قيمت آن اخذ مي شود.

‌ماده 13 مكرر: در مورد اعيانی كه زارعين در املاك مزروعی متعلق به غير دارند و به بيع اصل ملك يا مستقلاً مجهول ‌المالك اعلان شده است تقاضای ‌ثبت از طرف زارعين نسبت به اعيانی مزبور با همان حق‌ الثبت معمولی و بدون تأديه وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحي مصوب 7 مرداد 1312 قبول‌ خواهد شد اگرچه قيمت آن بيش از دو هزار ريال باشد.

‌تبصره 1 - در مورد اين ماده مقصود از زارعين كليه ساكنين املاك مزروعی است اگرچه شغل آن ها زراعت نباشد به استثنای مالك اصل رقبه.

تبصره 2 - كليه املاكی كه مجهول ‌المالك اعلان شده يا در سال 1313 مجهول‌ المالك اعلان شود چنانچه تا آخر اسفند 1313تقاضای ثبت آن بشود از‌ پرداخت وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحی معاف بوده و همان حق ‌الثبت معمولی اخذ خواهد شد.