غیرمنقول

از ویکی حقوق

غیرمنقول به مالی گفته می شود که قابلیت جابجایی ندارد و یا در صورت جابجایی، خود آن یا محل آن آسیب می بینید.

اقسام

اصلی

حکمی

به واسطه عمل انسان