ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی مصوب 1322) : نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود و صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت، علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفا‌تر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجهول المالک: بر اساس مقررات ثبتی، ملکی که در موعد مقرر مالک نسبت به آن اظهارنامه ثبتی تقدیم ننموده است و از این طریق مالکیت خویش را اعلام ننموده است، مجهول المالک تلقی می شود. لیکن از منظر قانون مدنی، مالی اعم از منقول و غیرمنقول که مالک آن مشخص نمی باشد.[۱]

حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۲]

آگهی نوبتی: اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی، صورت کلیه ی اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از جانب اداره ثبت برای هر ملک معین گردیده است در روزنامه ها آگهی نماید. این آگهی برخلاف آگهی تحدید حدود در دو نوبت منتشر می شود که بدین سبب بدان آگهی نوبتی گفته می شود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ضمانت اجرای ثبت اجباری املاک آن است که تا زمانی که تقاضای ثبت نسبت به ملکی به عمل نیاید، دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملات این قسم از املاک ممنوع هستند. در خصوص این قاعده دو استثناء در حقوق ایران وجود دارد؛ 1.پاره ای از مقررات اصلاحات ارضی درخصوص انتقال املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی که تقاضای ثبت ملک را مقدمه قانونی برای انتقال املاک به زارعان نمی شناسد- 2. ملک مجهول المالکی که در ضمن عملیات اجرایی ثبت از طریق مزایده و حراج فروخته شده است پس از صدور سند انتقال اجرایی، تقاضای ثبت صورت می گیرد.[۴]

نکات توضیحی

پس از آنکه اظهارنامه تنظیم گردید، ضمانت اجرای مذکور در ماده برداشته شده و متقاضی ثبت می تواند در دفاتر اسناد رسمی نسبت به آن ملک معامله نمایند.[۵] تا پیش از این نیز شخصی که در دفتر توزیع اظهارنامه پلاکی به نام وی معرفی و ثبت شده باشد، پیش از درخواست ثبت با سند عادی پلاک مذکور را به دیگری منتقل نماید، درصورتی که تصرفات مالکانه خریدار سند عادی محرز باشد، قبول درخواست ثبت از خریدار بلااشکال است.[۶]

منابع

  1. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851192
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651120
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825908
  5. محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد اول). چاپ 6. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2197676
  6. محمود تفکریان. حقوق ثبت املاک (جلد اول). چاپ 6. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2197716