ماده 14 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 14 قانون ثبت اسناد و املاک: تحديد حدود املاک واقعه در هر ناحيه متدرجاً به ترتيب نمره املاك، مطابق نظامنامه وزارت عدليه به عمل می ‌آيد و تقاضاكنندگان ثبت و ‌مجاورين، برای روز تحدید حدود بوسيله اعلان احضار می ‌شوند. اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديد حدود يك مرتبه در جراید منتشر می ‌شود‌ به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدليه در محل نيز اعلانی منتشر خواهد شد.

مواد مرتبط

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

توضیح واژگان

تحدید حدود: به مفهوم ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت در صورتجلسه تحدید حدود گفته می شود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد.[۱]

آگهی تحدیدی: آگهی تحدیدی یا آگهی تحدید حدود، به آگهی که بر اساس آن مالک و مجاوران ملک معین برای تعیین دقیق حدود ملک یا املاک معین برای وقت معینی دعوت می گردند، آگهی تحدیدی گفته می شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در زمان تحدید حدود دو اقدام صورت می گیرد: 1.تعیین حدود محدوده ی مورد تقاضای ثبت- 2. تعیین حقوقی که اشخاص در آن ملک دارند و یا این ملک در املاک دیگر دارد.[۳] آگهی تحدید مذکور در این ماده یک نوبت در یکی از جراید حوزه مربوطه یا در یکی از جراید نزدیکترین حوزه ثبتی به آن یا در یکی از جراید تهران که براساس ماده 53 آیین نامه قانون ثبت معین گردیده، منتشر شده و لزومی به انتشار آن در روزنامه رسمی نمی باشد.[۴] در این آگهی شماره و نوع ملک مورد تحدید و روز و ساعت تحدید حدود ذکر می گردد.[۵] هدف از این آگهی، مطلع کردن اشخاص از این امر است که ملک معینی از طرف شخص یا اشخاصی معین مورد تقاضای ثبت قرار گرفته است تا هر شخصی که نسبت به آن ملک، ادعا یا اعتراض به آن تقاضا دارد در موعد قانونی دادخواست بدهد.[۶]

نکات توضیحی

در راستای آگهی تحدید حدود که در فوق ذکر گردید لازم به ذکر است که زمانی که یک یا چند ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت یا شهرداری و یا حریم آن باشد، درصورتی که حدود مجاورین تثبیت گردیده باشد، به آگهی تحدیدی نیازی نیست.[۷] همچنین در تحدید اعیان احداث شده به اذن مالک زمین، در زمینی که دارای سند مالکیت بوده است آگهی تحدیدی لازم نیست.[۸] درخصوص تحدید حدود لازم به ذکر است که هدف از تحدید حدود، تعیین نمودن حد فاصل ملک مورد تحدید، نسبت به املاکی بوده که با آن املاک همسایگی دارند. همچنین قابل ذکر است که عمل تحدید حدود توسط نماینده ثبت و با راهنمایی متقاضی ثبت و یا قائم مقام او صورت می گیرد.[۹] شایان توجه است که نماینده ثبت عمل تحدید حدود را تنها نسبت به ابنیه و اجزا و آنچه را که داخل در اظهارنامه است، انجام نموده و فراتر از خواسته متقاضی ثبت را تحدید نمی نماید و همچنین احراز تصرف متصرف در آن ملک توسط وی ضروری است.[۱۰]

انتقادات

ماده مذکور تنها احضار متقاضیان ثبت و مجاورین را ذکر نموده است درصورتی که با بررسی سایر مواد قانون ثبت ضرورت احضار اشخاص دیگری همچون دارندگان حقوق ارتفاقی در ملک مورد ثبت و مالکین املاکی که ملک مذکور در آن ها حق ارتفاق دارد نیز به نظر می رسد، چرا که همانطور که احضار مجاورین برای حفظ حقوقشان لازم است، احضار دارندگان حقوق ارتفاقی نیز برای حفظ حقوقشان لازم می باشد . همچنین اینکه مدت اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی یکسان بوده و از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود آغاز می گردند.[۱۱]

رویه های قضایی

منابع

 1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113696
 2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651056
 3. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3990972
 4. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3990368
 5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826080
 6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826072
 7. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784840
 8. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784844
 9. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784852
 10. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784864
 11. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3990972