دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان

از ویکی حقوق

مطابق ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.»

این ماده در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری یک است که توسط اطفال بالغ کمتر از ۱۸ سال رخ می‌دهد.[۱] این مرجع صالح همان دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان است که شعبه ای تخصصی از دادگاه‌های کیفری یک بوده و در راستای رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال ایجاد شده‌است.[۲]

منابع

  1. سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3145244
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699636