عقد جایز

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از عقود جایز)

عقود جایز، عقودی متزلزل هستند.[۱]

انفساخ

در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، ازبین می‌برد.[۲]

التزام به مفاد عقد

قاعده التزام به مفاد عقد در عقود جایز نیز جاری است. لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است باید به تعهد خود پایبند باشد.[۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332216
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445628
  3. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193080