عیب پنهان

از ویکی حقوق

عیوبی را، که موجب ورود آسیب طبیعی و حقوقی به مبیع می گردد؛ عیوب پنهان گویند.[۱]

منابع

  1. رسول (ترجمه) رضایی. تاریخ حقوق تعهدات. چاپ 1. مهر و ماه نو، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405060