بازجویی

از ویکی حقوق

بازجویی از اقدامات مهم در فرایند کیفری است که برای تحقیق در قضایای کیفری به عمل می آید.مقصود از این امر طرح سوالات متعدد در بازجویی مقدماتی و بازجویی قضائی،توسط ضابط دادگستری و قاضی،از متهم یا مطلع یا شاکی و یا شاهد است.هدف از این امر دریافت اطلاعات صحیح و لازم از شخصی است که از او بازجویی میشود.گفتنی است پرونده کیفری بدون تکمیل ورقه بازجویی هرگز تکمیل نشده و آماده رسیدگی نخواهد بود.[۱]

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402800