در حکم غصب

از ویکی حقوق

اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.[۱]

مصادیق و نمونه‌ها

چنانچه شخصی مالی را به صورت ودیعه یا عاریه در دست داشته باشد ولی منکر آن باشد، از زمان انکار، در حکم غاصب بوده و ضامن است.[۲]

منابع