رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۱/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی
قاضیشفیعی
مرتضوی
بهلولی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی: رسیدگی به دعوای الزام اخذ پایان کار،صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی فرع بر وقوع معامله می باشد؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف در وقوع اصل معامله، قرار عدم استماع دعاویی مذکور صادر خواهدشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی س. ف.ز. با وکالت ح.ر. ر.ت.ن. بطرفیت م. و و.الف. رحیمی کلهرودی بخواسته الزام به اخذ پایانکار صورتمجلس تفکیکی وتنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع وکیل خواهان توضیح داده که بموجب قرارداد شماره ۶۲۰-۸۷/۹/۲۴ موکل وی ششدانگ عین و منافع یک باب مغازه بپلاک ثبتی ۲/۱۰۲۹ واقع در بخش ۱۲ تهران از خوانده ردیف اول خریداری خواندگان به تعهد خود در خصوص موارد خواسته عمل نمیکنند نظر به مفاد قرارداد مورد استناد و با توجه به اینکه ملک مورد دعوی بنام خوانده ردیف دوم به ثبت رسیده وخواندگان در جلسه دادرسی حضور نیافته و ادعای خواهان را رد وتکذیب نکرده اند دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص ومستندا به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی ومواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی خواندگان را به اخذ پایانکار صورتمجلس تفکیکی وتنظیم سند رسمی وتسلیم مبیع و بپرداخت خسارت دادرسی محکوم مینماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده وپس از ان ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه ۱۸۹ دادگاه حقوقی تهران - رسول بهلولی رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی م. رحیمی کلهرودی با وکالت ن. ف. و واخواهی و.الف. رحیمی کلهرودی از دادنامه شماره ۸۱۷ مورخ ۹۴/۷/۲۵ که بموجب ان واخواهان هابه اخذ پایانکار وصورتمجلس تفکیکی وتنظیم سند رسمی وتحویل مبیع در خصوص یک باب مغازه بپلاک ثبتی ۲/۱۰۲۹ بخش ۱۲ تهران محکوم شده اند نظربه اینکه پلاک مورد دعوی بنام و.الف. رحیمی کلهرودی به ثبت رسیده ونامبرده منکر فروش مغازه مورد دعوی به خواهان شده وقرارداد منعقده ومورد استناد هم بین خواهان و م. رحیمی کلهرودی بوده ودر حالیکه نامبرده در پلاک مورد دعوی مالکیتی نداشته و دلیلی مبنی بر فروش ملک از سوی و.الف. رحیمی کلهرودی ارائه نگردیده از این رو دادگاه واخواهی واخواهان ها را وارد تشخیص ومستندا به مواد ۱۹۷ و ۳۰۶ قانون ایین دادرسی مدنی با نقض دادنامه مورد واخواهی حکم به بطلان دعوی خواهان خانم س. ف.ز. صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر میباشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه ۱۸۹ دادگاه حقوقی تهران - رسول بهلولی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندرخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ف.ز. بطرفیت۱- م. ۲- و.الف. هردورحیمی کلهرودی ازدادنامه شماره۱۳۳۳-۹۴۰ مورخ۹۴/۱۱/۳ صادره ازشعبه۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن در مقام واخواهی ازدادنامه شماره۸۱۷ مورخ۹۴/۷/۲۵ضمن نقض دادنامه مورد واخواهی حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه صادر گردیده است نظربه این که اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ومتعاقب آن الزام به تنظیم سندرسمی وتحویل مبیع فرع بر وقوع معامله میباشد و در مانحن فیه طرفین در وقوع معامله اختلاف دارند به طوری که تجدیدنظرخواه مدعی خرید ملک و تجدیدنظرخواندگان منکر وقوع معامله هستند فلذا به استنادماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرارعدم استماع دعوا بلحاظ اثبات تحقق معامله مورد ادعا صادرواعلام میگردد. رای صادره وحضوری و قطعی است.

رشعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

فهرست


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ف.ز. بطرفیت۱- م. ۲- و.الف. هردورحیمی کلهرودی ازدادنامه شماره۱۳۳۳-۹۴۰ مورخ۹۴/۱۱/۳ صادره ازشعبه۱۸۹دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن درمقام واخواهی از دادنامه شماره۸۱۷ مورخ۹۴/۷/۲۵ ضمن نقض دادنامه مورد واخواهی حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه صادر گردیده است نظربه این که اخذ پایان کاروصورتمجلس تفکیکی ومتعاقب آن الزام به تنظیم سندرسمی وتحویل مبیع فرع بروقوع معامله میباشد ودرمانحن فیه طرفین دروقوع معامله اختلاف دارند به طوری که تجدیدنظرخواه مدعی خرید ملک و تجدیدنظرخواندگان منکر وقوع معامله هستند فلذا به استنادماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرارعدم استماع دعوا بلحاظ اثبات تحقق معامله مورد ادعا صادر و اعلام میگردد. رای صادره وحضوری وقطعی است.

رشعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته