خیار رویت و تخلف وصف

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از خیار رؤیت و تخلف وصف)

هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.[۱]

منابع