جعاله

از ویکی حقوق

جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.[۱]

ارکان

در جعاله، شخصی را که تعهد می‌نماید؛ جاعل نامیده؛ و متعهدٌ له را عامل گویند.[۲] و جاعل شخصی است که جعاله را ایجاب نموده؛ و خود را ملتزم به تأدیه حق‌الزحمه می‌داند.[۳]

جُعل: به حق‌الزحمه ای که جاعل، تعهد می‌نماید تا در مقابل اتیان کاری مشخص، به عامل پرداخت نماید؛ جعل گویند.[۴]

عناصر

عناصر جعاله عبارتند از:

 1. التزام یک سویه
 2. موضوع التزام جاعل، تأدیه حق الزحمه است.
 3. اغلب، امکان تحقق فعل یا ترک فعل موردنظر جاعل، در عالم خارج وجود دارد.
 4. مشروع بودن عمل موردنظر جاعل
 5. ملکیت جاعل نسبت به اجرت جعاله
 6. معلوم بودن اجرت جعاله
 7. قابلیت تملک عامل نسبت به اجرت جعاله
 8. استحقاق عامل نسبت به حق الزحمه، ناشی از عمل خود او باشد.
 9. منفعت مقصود از پیشنهاد جعاله، نصیب جاعل گردد.
 10. اهلیت جاعل. عامل می تواند محجور باشد.[۵]

منابع

 1. ماده ۵۶۰ قانون مدنی
 2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
 3. منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1743392
 4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117720
 5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184