اصل ۱۴۳ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۱۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.

پیشینه

ارتش به مفهوم کنونی پدیده جامعه صنعتی است و ایران نیز اندیشه و سازمان ارتش را نخستین بار از اروپای صنعتی گرفت. لزوم داشتن ارتش به ویژه از هنگامی که اروپای استعمارگر در جستجوی مواد خام و بازارهای فروش کالاها تولیدی کارخانه هایش است بیشتر احساس می شود. زیرا ایران نیز مانند دیگر کشورهای آسیایی و آفریقایی به زودی در می یابد که بی داشتن سپاهیان آموزش دیده نخواهد توانست با دشمنان برابری کرده و از مرزها و امنیت و استقلال کشور خود پاسداری نماید. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حدود و ثغور کشور را بدون ابتکارات نظامی نمی توان به حال خود رها کرد. بنابر این کشور همواره باید مجهز به پیشرفته ترین ابزار و نیروهای نظامی باشد تا در مواقع ضرورت حراست ، نگهبانی، استقلال و تمامیت ارضی را تامین نماید. [۲]

اصول و مواد مرتبط

اصل 144 قانون اساسی

قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366

قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446188
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182132