اصل ۱۰ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنيادي‏ جامعه‏ اسلامي‏ است‏، همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ريزي هاي‏ مربوط بايد در جهت‏ آسان‏ كردن‏ تشكيل‏ خانواده‏، پاسداري‏ از قداست‏ آن‏ و استواري‏ روابط خانوادگي‏ بر پايه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامي‏ باشد.

فلسفه و مبانی نظری

از نظر اسلام خانواده اولین کانون بنیادی جامعه ایت. ارتباط زن و مرد بر اساس ازدواج لازمه استمرار حیات است.تشکیل خانواده و پرورش فرزندان صالح از تکالیف مهم اسلامی است.تصویب قانونی که ارکان خانواده را متزلزل سازد ولو اینکه از ابعاد دیگر مفید باشد با قانون اساسی مغایر است. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانون اساسی در اصل دهم بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تاکید ورزیده و تشکیل و پاسداری از آن را بر پایه موازین حقوقی واخلاقی اسلام خواستار است. [۲]از این رو در تامین این اصل ، تعهدات ویژه دولت در رابطه با تامین نیازهای خانواده، در بند اول اصل 43 قانون اساسی مذکور افتاده است. [۳]در راستای تامین اقتصادی خانواده دولت لااقل سه وظیفه عمده دارد: اول سیاستگذاری اشتغال از طریق تحصیل آمار افراد بالقوه فعال و شناسایی مشاعل بدون تصدی و برقراری تناسب بین افراد و مشاغل، دوم سیاستگدازی تعدیل اقتصادی از طریق در نظر اعمال نظام حداقل مزد و حقوق برای تطبیق نوسانات مزد با نوسانات اقتصادی و سوم سیاستگذار تامین مایحتاج عمومی و توزیع عادلانه از طریق تاسیس شرکت های تعاونی توزیع و مصرف و یا سایر وسایل ممکن.[۴]

مذاکرات تصویب

با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی به خوبی روشن می شود هدف قانونگذار پذیرش اصل خانواده محوری بوده است. نایب رئیس مجلس به عنوان مدافع این اصل اظهار می دارد: از آنجا که ما به خانواده در نظام اجتماعی خود به اهمیت خاصی قائل هستیم و اهمیت و نقش اجتماعی اش روی همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی تاثیر می گذارد: ما لازم دانستیم این اصل را در اصول کلی بیاوریم.[۵]

اصول و موادمرتبط

اصل سوم قانون اساسی

اصل43 قانون اساسی

ماده 16 قانون حمایت خانواده

ماده 21 قانون حمایت خانواده

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4472264
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211296
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718468
  4. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196596
  5. محمود حکمت نیا. حقوق زن و خانواده. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267128