اصل ۴۲ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۴۱ قانون اساسی

ماده ۹۷۶ قانون مدنی

ماده ۹۷۷ قانون مدنی

ماده ۹۷۸ قانون مدنی

ماده ۹۷۹ قانون مدنی

پیشینه

اصل بیست و چهارم متمم قانون اساسی مشروطه: اتباع خارجه می‌توانند قبول تابعیت ایران را بنمایند. قبول و بقای آنها بر تابعیت و خلع آنها از تبعیت به موجب قانون جداگانه است.[۱]

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4384668