اصل ۴۲ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

پیشینه

اصل بیست و چهارم متمم قانون اساسی مشروطه: اتباع خارجه می توانند قبول تابعیت ایران را بنمایند. قبول و بقای آنها بر تابعیت و خلع آنها از تبعیت به موجب قانون جداگانه است. [۱]

مواد مرتبط

ماده 976 قانون مدنی

ماده 977 قانون مدنی

ماده 978 قانون مدنی

ماده 979 قانون مدنی

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4384668