اصل ۸۷ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید ازمجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تکیه و تاکید بر هماهنگی موجب افزایش قدرت دولت می شود و از تشتت و مقابله عوامل داخلی خودداری می کند. بر عکس قوه مقننه که محل برخورد اندیشه ها و گرایش های گوناگون است دولت برای ایفای وظایف نیاز به انسجام در برنامه ها دارد. بنا برا ین اولا دولت در اثنای کار و در صورت تغییر بیش از نیمی از هیأت وزیران باید از مجلس تقاضای رای اعتماد کند و ثانیا در دوران تصدی و امور مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد. [۱] تشخیص مسائل مهم و مورد اختلاف با هیأت دولت است. [۲]

مواد مرتبط

اصل یکصد و سی وسوم قانون اساسی

قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3852648
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728924