اصل ۱۲۹ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۱۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعطای نشانهای دولتی با رئیس‌جمهور است‏.

فلسفه و مبانی نظری

این اصل بر مبنای تشویق و ترغیب اشخاص در جهت ارتقای علمی و فرهنگی و گاه به دلایل سیاسی و اجتماعی وضع شده است که توسط رئیس جمهور به نمایندگی از طرف جامعه ضرورت می یابد. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در اعطای نشان های دولتی سه مرحله وجود دارد: تصویب نشان ها، تعیین آیین نامه اجرایی و اعطای نشان ها. و گرچه اعطای نشان ها امری صوری است اما نشان از عالی ترین مقامی رسمی کشور وی دارد. [۲] و از آنجا که این اختیار در صلاحیت انحصاری رئیس جمهور است مجلس نمی تواند با تعیین ضوابطی در مورد نحوه اعطای نشان های دولتی صلاحیت رئیس جمهور را محدود نماید. [۳]

مواد مرتبط

قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444132
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211912
  3. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976744