اصل ۶۸ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان بکار خود ادامه خواهد داد.

فلسفه و مبانی نظری

رئیس جمهور مقام پیشنهاد دهنده توقف انتخابات است . دلیلی که برای این امر به نظر می رسد آن است که رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه و همچنین ریاست شورای عالی امنیت نسبت به اوضاع و احوال کشور و حالت جنگ و نا آرامی های احتمالی مخل به برگزاری انتخابات اشراف کامل دارد. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تایید توقف انتخابات توسط شورای نگهبان ناشی از مقام نظارتی این شورا بر انتخابات است و نباید آن را با نظارتی که بر مصوبات مجلس مس شود یکسان تصور کرد. زیرا تصویب توقف انتخابات تصویب قانون نیست بلکه اعمال یک سیاست هماهنگ است. [۲] لازم به ذکر است که گرچه قانون اساسی اشاره به مدت معین و ذکر مدت کرده است اما ماهیت جنگ و اشغال نظامی نمی تواند مقید به زمان باشد. [۳]

مواد مرتبط

قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365

منابع

  1. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4982008
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3836468
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725724