اصل ۱۰۱ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۱۰۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شورای عالی استانها، در نظام سلسله مراتب عالی‌ترین شورای محلی محسوب می‌شود. که از ظریق انتخابات غیر مشتقیم شش درجه ای تشکیل می‌شود و در موقعیت جغرافیایی کشور همسطح با مجلس شورای اسلامی متجلی می‌شود.[۱] این شورا از نمایندگان منتخب شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود و هر یک از شوراهای استانها یک نماینده در آن خواهد داشت.[۲] وظایف و اختیارات شورا به‌طور کلی عبارت است از نظارت و هماهنگی امور شوراها، تهیه و تقدیم طرح‌های قانونی و ارتباط شوراها با دستگاه‌های اجرایی[۳]

مواد مرتبط

قانون تشکیلات، وظابف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3870372
  2. منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3686648
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731796