اصل ۱۴۹ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 149 قانون اساسی)

اصل ۱۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب‏ قانون است‏.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعلق درجات به پرسنل نظامی در بدو استخدام نوعا بر اساس مدرک تحصیلی می باشد. [۱]

مواد مرتبط

ماده 21 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

ماده 75 قانون مقررات استخدامی سپاه

منابع

  1. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737304