اصل ۶۲ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 62 قانون اساسی)

اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.

توضیح واژگان

رای: عملی تشریفاتی و حقوقی که شهروندان با انجام آن، طبق ضوابط و شرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان خود می پردازند را رای نمی نامند.

انتخابات مستقیم: انتخاباتی که در آن رای دهندگان نمایندگام خود را مستقیم از میان نامزدها انتخاب می کنند را انتخاب مستقیم یا یک درجه ای می نامند.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

به طور کلی امروزه مورد پذیرش همگان است که آشکارا بودن محتوای رای به آزادی انتخابات لطمه می زند زیرا در صورت آشکارا و علنی بودن رای ممکن است رای دهنده در معرض فشار دولت یا صاحبان نفوذ سیاسی و اجتماعی همچنین در معرض انتقام جویی های مخالفان سیاسی قرار گیرد. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعیین نمایندگان مردم برای قانونگذاری از راه انتخابات به عمل می آید. از طریق انتخابات می توان از میان تعداد زیاد نامزدها که هر کدام بالقوه ممکن است منعکس کننده بخشی از گرایش های مردم باشند پرطرفدارترین آنها برگزیده می شود. و به دنبال آن افرادی بنام نماینده اراده عام را در رکن قانونگذاری اعمال نمایند. [۳] به بیان دیگر از آمجایی که نمایندگی مجلس از طریق آراء عمومی به دست می آید و ایفای وظایف آن امری ملی و اجتماعی محسوب می شود نمایندگان مجلس نمایندگان ملی محسوب می شوند و نه نمایندگان مردم. ینا براین به اعمال حاکمیت ملی می پردازند و در برابر ملت (نه مردم مسئول) هستند. [۴]

اصول و مواد مرتبط

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378

اصل 56 قانون اساسی

اصل 6 قانون اساسی

اصل 7 قانون اساسی

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418468
  2. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418468
  3. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115012
  4. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725128