اصل ۹۲ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 92 قانون اساسی)

اصل ۹۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال‏، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.

فلسفه و مبانی نظری

اعضای شورای نگهبان برای مدت 6 سال انتخاب می شوند و این در حالی است که دوره نمایندگی مجلس 4 سال است. خضوصیت 6 سال در عضویت شورای نگهبان به این لحاظ است که شورای نگهبان حالت تداومی داشته و هیچ گونه فترتی به وجود نیاید. و ضمنا حالتی به وجود آید که صاحب نظران جدیدی که در مقطع معین انتخاب می شوند با صاحب نظران قبلی برخورد فکری داشته باشند تا مهارت لازم را کسی نمایند و تجارب جمع قبلی به جمع بعدی منتقل شود. [۱]

منابع

  1. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212528