اصل ۵۸ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 58 قانون اساسی)

اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قوه مققنه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد . و مطابق قانون اساسی سهم قابل توجهی از حاکمیت را در نظام سیاسی کشور اعمال می نماید. در این قوه پس از برخورد اندیشه ها ، مذاکرات ، تبادل افکار و در نهایت کسب اکثریت آراء، برنامه زندگی مردم به صورت مجموعه مدونی در مجاری اجرا قرار می گیرد. [۱] به بیان دیگر وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانون گذاری برسد خواه مربوط به عموم مردم باشد خواه مرتبط با شخض معین قانون نامیده می شود. [۲] لازم به ذکر است که گرچه قانونگذاری در ایران به طور معمول با مجلس شورای اسلامی است اما در خصوص مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی انجام شود. که البته این امر نیز منوط به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان است. [۳]

مواد مرتبط

قانون تعیین نام مجلس

ماده 1 قانون مدنی

اصل 56 قانون اساسی

اصل 59 قانون اساسی

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834388
  2. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973380
  3. ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2840200