ماده 177 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 177 قانون کار: متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۸۷ - ۸۹ (‌قسمت اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا‌ تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و یا‌ جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱ - در کارگاه‌های تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۲ - در کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

۳ - در کارگاه‌های ۱۰۰۰ نفر به بالا، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

‌در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]

دادگاه: دادگاه مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عنصر مادی تخلفات مربوط به ایمن سازی محیط کار و ماشین الات، به صورت فعل ناشی از ترک فعل است.[۳] اثبات عمدی بودن ضرورت ندارد.[۴]

ممکن است اظهار نظر وزارت کار نیاز به فرصتی بیشتر از یک ماه داشته باشد اما تکلیف این حالت در قانون پیش بینی نشده است و در عمل تا زمان اظهار نظر صبر می شود.[۵]

قانون گذار نسبت به رعایت اصول و مقررات فنی و بهداشتی، حساسیت بیشتری داشته و مجازات های شدید تری را نسبت به سایر تخلفات، در نظر گرفته است و این رویه می تواند الگویی برای تعیین مجازات از سوی قضات دادگاه ها و استفاده از اختیارات قانونی ان ها باشد. البته جرایم به صورت دقیقی در گروه های یکسان قرار نگرفته اند، به عنوان نمونه ذکر ماده 91 قانون کار در ذیل ماده 177 مناسب تر از ماده 176 بود.[۶]

از لحاظ رویه قضایی فرانسه کارفرما حتی در فرضی که در محل وقوع جرم حاضر نباشد و تخلفی در مورد مسائل ایمنی و بهداشتی کار صورت گیرد مسئول است. همچنین در فرضی که گواهی صادر شده از سوی تولید کننده یک دستگاه، نادرست از کار در اید، باز مسئولیت رئیس کارگاهی که در ان از چنین دستگاهی استفاده شده مطرح است. به همین ترتیب، در مواردی که در کارگاهی از خدمات موسسه دیگری استفاده می شود مسئولیت مدیر موسسه استفاده کننده، رافع مسئولیت مدیران موسسه مزبور نیست.[۷]

کارفرما چنانچه مقررات حفاظت فنی و ایمنی را رعایت نکند و در نتیجه حادثه ای رخ دهد که بر اثر ان کارگر دچار نقص عضو شود یا جان خود را از دست بدهد، هم در معرض محکومیت به مجازات های مندرج در فصل یازدهم قانون کار (حبس یا جریمه) است و هم از لحاظ «نقص عضو و یا فوت کارگر» به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.[۸]

نکات توضیحی

اشخاص در احداث کارگاه جدید یا توسعه کارگاه موجود باید برنامه کار و نقشه را از لحاظ پیش بینی حفاظت فنی و بهداشت کار به وزارت کار ارسال دارند متخلف به جریمه ای معادل 300 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه کارگر و حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم می شوند.[۹]

کسانی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند باید مشخصات و وسایل را حسب مورد با نمونه های ان به وزارت کار یا بهداشت ارسال و پس از تایید به ساخت و وارد کردن اقدام نمایند متخلف به جریمه ای معادل 300 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم می شود.[۱۰]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
  2. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  3. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4583696
  4. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4584168
  5. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193328
  6. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193304
  7. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546676
  8. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547972
  9. حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870736
  10. حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870692