ماده 179 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 179 قانون کار: کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند یا از دادن‌ اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل‌ مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند.[۱] همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند».[۲]

کارگاه: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.[۳]

جریمه نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول که ان پول جریمه نقدی است. در برابر جریمه غیر نقدی استعمال شده است.[۴]

حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۵]

پیشینه

‌ماده 60 قانون کار 1337 بیان می‌داشت: «کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به‌ ایشان خودداری نمایند در هر مورد به جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تخلف کارفرما از اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های بهداشتی و حفاظتی در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از پنج هزار تا صد هزار ریال‌ محکوم خواهد شد.».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در ماده 179 قانون کار منظور از ماموران بهداشت کار، با توجه به مواد دیگر قانون کار (به ویژه مواد 97 تا 105) کارشناسان بهداشت کار است.[۶] مرتکب بزه مذکور در ماده 179 قانون کار هر شخص اعم از کارفرما یا دیکران میتواند باشد؛ به طور مثال نگهبان درب ورودی با علم و اطلاع از حضور بازرس کار، از باز کردن درب کارگاه، جهت ورود بازرس کار خودداری نماید یا اینکه کارفرما بازرس کار را از کارگاه اخراج نماید.[۷]

در مواد قبل از ماده 179 قانون کار، عامل «تعداد کارگران» و «دفعات جرم» برای تعیین میزان مجازات، بیان شده بود اما ماده 179 قانون کار به این دو عنوان، اشاره ای ندارد بلکه فقط عامل «هر مورد» را بیان کرده است و ظاهر این عبارت، بیانگر ان است که هر تخلفی، مجازات جداگانه دارد هر چند تخلفات مشابهی رخ داده باشد که این حکم با قواعد عمومی تعدد مادی جرایم، تفاوت دارد.[۸]

ماده 179 قانون کار پرداخت جریمه نقدی را منوط به قطعیت حکم کرده است در حالی که قطعیت حکم، شرط اجرای تمامی احکام می باشد و بیان این شرط، توجیهی ندارد. [۹]

نکات توضیحی

کسی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت به کارگاه گردد یا از دادن اطلاعات و مدارک خودداری کند به جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و در صورت تکرار به حبس از 91 تا 120 روز محکوم می شود.[۱۰]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ 1. پایدار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287112
  2. ماده 3 قانون کار
  3. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118024
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  6. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4585804
  7. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4585780
  8. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193472
  9. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4193444
  10. حسین کریمی. جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است). چاپ 1. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 870604