ماده 35 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 35 قانون کار: مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.

‌تبصره ۱ - چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد،‌کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می‌شود. ‌

تبصره ۲ - ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اجرت:اصطلاح اجرت شامل مزد و حقوق معمولی اعم از اصل یا حداقل و هم چنین کلیه مزایای دیگری است که به طور مستقیم به صورت نقد یا جنس از طرف کارفرما در ازای کار به کارگر پرداخت میشود.[۱]

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

با تحول حقوق کار، مفهوم مزد نیز دگرگون شده و تشخیص صحیح آن ضمن اهمیت خاص در تفهیم و تبیین مباحث حقوقی، دارای دو فایده عملی قابل توجه است.

1.مزد تابع نظام خاصی است و هدف آن است که با حمایت از مزد، ضمن رعایت حداقلی که جهت امرار معاش کارگر ضروری می باشد، طلب کارگر از کارفرما در مقابل کار انجام شده یک طلب عادی تلقی نشود و نحوه پرداخت آن به گونه ای باشد که اداره زندگی او و خانواده تحت تکفل کارگر دچار اختلال نشود و لذا ضرورت دارد مشخص گردد، حمایتهای قانونی شامل چه قسمتی از دریافتی های او و تا چه میزانی است؟

2.مزد مبنا محاسبه بسیاری از وجوهی است که به موجب مقررات مختلف باید به کارگر پرداخت شود مثل پرداخت مزد روزهای تعطیل، مرخصی ها، اضافه کاری، مزایای پایان کار، غرامت دستمزد ایام بیکاری، مستمری از کار افتادگی، و حتی مبنای بعضی از کسوراتی می باشد که لازم است از حقوق کارگر کسر و به دستگاه های مختلف پرداخت شود مثل حق بیمه.[۲]

نکات توضیحی

مزد به مزد ساعتی و کارمزد وکارمزد ساعتی تقسیم شده است. چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد مزد ساعتی نامیده میشود و اگر بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد کارمزد ساعتی نامیده میشود.[۳]

مقالات مرتبط

رویه‌های قضایی

منابع

  1. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1273420
  2. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753540
  3. محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 800208